• Registration
ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи PDF Друк e-mail
Написав Тетяна Манілова   
Четвер, 13 лютого 2020, 10:14

Розглянуто

на засіданні педагогічної ради

Протокол № 5 від 03.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  № 293-1 від  04 грудня 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію виховної роботи та

документування роботи класного керівника

у Вищому професійному училищі № 7 м. Кременчука

Полтавської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук
1. Загальні положення

1.1 Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію й проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку здобувачів освіти, їх соціального захисту.

1.2 Класний керівник у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року (із змінами, внесеними наказом МОН № 489 від 29.06.2006 року), а також своєю посадовою інструкцією.

1.3 Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань професійної (професійно-технічної) освіти, спрямованих на:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 • реалізацію прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.
 1. 2. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.

2.2. Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів здобувачів освіти та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

2.3. На класного керівника покладається керівництво однією навчальною групою.

2.4. Класний керівник як організатор учнівського колективу:

 • сприяє забезпеченню умов для засвоєння здобувачами освіти рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;
 • створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів з числа незахищеної та пільгової категорії населення);
 • сприяє підготовці здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей здобувачів освіти, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей здобувачів освіти, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • співпрацює з викладачами, майстрами виробничого навчання, практичним психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту здобувачів освіти.
 • спрямовує роботу батьківського колективу навчальної групи та органів учнівського самоврядування на покращення навчання та виховання учнів

Класний керівник професійного (професійно-технічного) навчального закладу спільно з майстром виробничого навчання, закріпленого за  навчальною групою повинен:

 • систематично аналізувати рівень навчальних досягнень та поведінку учнів, організовувати навчальну допомогу;
 • створювати в навчальній групі необхідні умови для оволодіння професією, творчого відношення до праці, для засвоєння передових і прогресивних методів та прийомів роботи;
 • проводити тематичні виховні години, що спрямовані на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної професії;
 • забезпечувати дотримання в навчальній групі встановленого порядку та дисципліни;
 • проводити цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями групи;
 • здійснювати заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів професійних (професійно-технічних) навчальних закладів;
 • заохочувати учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості, предметних гуртках  та спортивних секціях;
 • заохочувати учнів до участі в конкурсах професійної майстерності, олімпіадах з навчальних  предметів.
 1. 3. Орієнтовний перелік документації класного керівника

3.1.Положення про організацію виховної роботи та документування роботи класного керівника у Вищому професійному училищі № 7 м. Кременчука Полтавської області

3.2.           Робочий зошит класного керівника.

3.3.          Розгорнутий список групи.

3.4.          Соціальний паспорт групи (статистичний документ навчального закладу, в якому міститься інформація щодо соціальних категорій учнів, найважливіші характеристики колективу з метою їх  подальшого соціально-правового захисту).

-                     за збір достовірної інформації несуть відповідальність класні керівники та майстри в/н, закріплені за групами.

-                     заповнюють паспорт групи класні керівники.

-                     паспорт групи здавати в електронному та друкованому вигляді (2 екземпляра) заступнику директора з ВР до 01 жовтня н.р.

3.4.1.   Список групи.

3.4.2.   Органи учнівського самоврядування групи.

3.4.3.   Список учнів, які відзначають своє день народження в…

3.4.4.   Список дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

3.4.5.   Список дітей з особливими фізичними потребами.

3.4.6.   Список учнів, які проживають в малозабезпечених сім’ях, які мають довідку із Управління праці та соціального захисту населення (ксерокопія довідки).

3.4.7.   Список учнів, які проживають в багатодітних сім’ях.

3.4.8.   Список учнів, які проживають у неблагополучних сім’ях.

3.4.9.   Список учнів, які проживають у відриві від батьків.

3.5.0.Список учнів-поїздників.

3.5.1. Список учнів, які перебувають на внутрішньо училищному обліку.

3.5.2. Список учнів, які перебувають на обліку у КМСД.

3.5.3. Список учнів-переселенців з окупованих територій, за наявності довідки.

3.5.4. Список учнів, що відвідують в училищі гуртки художньої самодіяльності.

3.5.5. Список учнів, що відвідують в училищі спортивні секції.

3.5.6. Список учнів, що відвідують в училищі гуртки технічної творчості, предметні гуртки.

3.5.7. Список учнів, що відвідують позаучилищні гуртки, секції.

3.5.8. Дані про обдарованих учнів групи.

3.6.          Плани виховної та культурно-масової роботи з учнями групи (підписані заступником директора з навчально-виховної роботи щомісяця).

3.7.          Аналіз дисципліни учнів (щомісяця).

3.8.          Реєстрація відвідування учнями виховних заходів.

3.9.          Протоколи зборів учнівського колективу.

3.10.     Екран участі учнів в училищних заходах.

3.11.     Педагогічні спостереження за учнями на період навчання.

3.12.     Облік відвідування батьками групи батьківських зборів.

3.13.     Список членів батьківського комітету.

3.14.     Протоколи батьківських зборів (рад).

3.15.     Протокол бесіди з батьками.

3.16.     Реєстрація відвідування учнів за місцем їх проживання.

3.17.     Акт №1обстеження матеріально-побутових умов учня.

Акт №2обстеження матеріально-побутових умов учня (проживають у відриві від батьків, скорочений).

3.18.     Акт телефонної розмови з батьками

3.19.     Індивідуальна робота з важковиховуваними, схильними до правопорушень та невстигаючими учнями.

3.20.     Взаємодія з викладачами, які викладають у групі.

3.21.     Доповідна про відсутність здобувача освіти в училищі під час освітнього процесу.

3.22.     Психолого-педагогічна характеристика особистості важковиховуваного підлітка (складена практичним психологом ВПУ №7).

3.23.     Картка педагогічно занедбаного учня.

3.24.     Дані про учня, який скоїв злочин.

3.25.     Відомості оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнів влітку

3.26.     Самоаналіз класного керівника за 202_ рік.

3.27.     Контроль за діяльністю класного керівника з боку адміністрації училища.

3.28.     Рейтинги групи

3.29.     Інше.

 

 

 1. 4. Циклограма роботи класного керівника та майстра в/н, закріпленого за групою

Щоденно:

 • З’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація класним керівником та/або майстром в/н, закріпленого за групою, пропущених годин  у звіті майстра по підсумках навчання.
 • Бесіди з учнями, що запізнюються.
 • Організація чергування в групі.
 • Індивідуальна робота з учнями.
 • Контроль зовнішнього вигляду учнів.
 • Організація харчування учнів.

 

 • Щотижня:
 • Проведення виховної години.
 • Проведення заходів у групі за затвердженим планом виховної та культурно-масової роботи.
 • Робота з активом групи, організація діяльності органів учнівського   самоврядування.
 • Контроль за виконанням доручень.
 • Організація прибирання території училища.
 • Робота з батьками.
 • Робота з викладачами, що працюють у групі.
 • Зустріч із сестрою медичною училища, контроль за довідками про хворобу  учнів  групи.

 

Щомісяця:

 • Проведення учнівських  зборів (складання протоколу учнівських зборів)..
 • Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності, інструктування в  журналі.з техніки безпеки.
 • Організація чергування групи по училищу (згідно графіків чергувань, затврджених директором).
 • Відвідування уроків учителів-предметників у своїй групі.
 • Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу.
 • Зустрічі з батьківським активом.
 • Відвідування учнів удома (за необхідністю).

 

Один раз на семестр:

 • Оформлення журналу за підсумками семестру, складання звіту.
 • Проведення батьківських зборів (рад), оформлених протоколами..
 • Участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників.
 • Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.
 • Складання плану роботи на канікули.
 • Аналіз зайнятості учнів групи  у позаурочних заходах, гуртках, секціях;
 • Аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів групи.

 

Один раз на рік:

 • Проведення відкритого виховного заходу.
 • Оформлення розгорнутої відомості групи.
 • Оформлення соціального паспорту групи;
 • Написання характеристик (за необхідністю).
Останнє оновлення на Четвер, 13 лютого 2020, 10:29
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.